മീഡിയ ഓഫീസിൽ ജോലി - Posted : 16-02-2021

മീഡിയ ഓഫീസിൽ ജോലി 
കാമറ എഡിറ്റിംഗ് എന്നിവയിൽ പരിചയമുള്ള ആളെ ആവശ്യമുണ്ട് 
ബന്ധപെടുക . സ്ഥലം കൊച്ചി .

iconkcbc@gmail.com

Enuminater - Posted : 13-01-2021

സാമ്പത്തിക സർവ്വേ 

SSLC പാസായവരെ ആവശ്യമുണ്ട്

എറണാകുളം, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ നിയമനം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്

ഫോൺ: 7902999220

                  9847844567

 

 

 

Enuminator - Posted : 13-01-2021
റിപോർട്ടർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട് - Posted : 10-01-2021

റിപോർട്ടർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട് 

phone-8111953953